Tak zwane “Opłaty półkowe” to część praktyki stosowanej przez wielkie sieci względem dostawców. W Polsce pobieranie opłat półkowych jest niedozwolone i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a dostawca ma prawo do jego odzyskania. Zapraszam do przeczytania tekstu na ten temat.

Zgodnie z przepisami ustawowymi czynem nieuczciwej konkurencji jest między innymi utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży.

Jakie konkretnie “opłaty półkowe” mogą zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, a które to można odzyskać:

 • Premia od obrotu.
 • Ekspozycja towaru na korzystniejszych pułkach.
 • Opłata za reklamę w gazetce promocyjnej.
 • Konsultacje marketingowe.
 • Opieka asortymentowa.
 • Upust promocyjny.
 • Wyróżnienie produktu.
 • Rabat potransakcyjny.
 • Wiele innych.

W praktyce wiele z nich jest wielokrotnie stosowanych przez wielkie sieci handlowe. To stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Opłaty półkowe – jak je odzyskać?

Zgodnie z art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 • Zaniechania niedozwolonych działań.
 • Usunięcia skutków niedozwolonych działań.
 • Złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.
 • Naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych.
 • Wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych.
 • Zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

O punkt piąty przede wszystkim chodzi. Jak sądy oceniają opłaty półkowe? Z pomocą przychodzi między innymi Sąd Apelacyjny w Warszawie, który w wyroku z 29 maja 2014 r. o sygn. I ACa 1771/13 wskazał następująco:

Przepis art. 18 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k. stanowi samodzielną podstawę dochodzenia zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu pobrania innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Nie ma konieczności odwoływania się do koncepcji nieważności umowy i konsekwencji z tym związanych, gdy istnieje samodzielna podstawa prawna wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.”

W konsekwencji dopuszczalne jest dochodzenie ochrony dostawców na powyższej podstawie bez potrzeby sięgania do konstrukcji nieważności umowy. Mogą oni domagać się zwrotu nienależnie pobranych opłat półkowych.

__________

Radca Prawny
Piotr Stosio

SSK Radcowie Prawni