Pisaliśmy już wielokrotnie o nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 7 listopada. Zmieniły się choćby opłaty sądowe, przepisy dotyczące zeznań świadków w postępowaniu gospodarczym i postępowanie o zawezwanie do próby ugodowej. Wydaje się, że dzięki zmianie przepisów postępowania uproszczonego sprawy sądowe powinny trwać krócej.

Do tej pory w trybie uproszczonym rozpoznawane były wyłącznie sprawy związane z umowami, w tym dochodzeniem roszczeń z umowy najmu. A także te dotyczące rękojmi i gwarancji.

Inaczej będzie od 7 listopada, dlatego niektóre sprawy sądowe powinny trwać krócej. Nie wszystkie oczywiście. W postępowaniu uproszczonym mogą być prowadzone sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł.

Sprawy o zadośćuczynienie będą trwały krócej

Od 7 listopada 2019 r. w zasadzie nie będzie ograniczeń przedmiotowych poza kilkoma wyjątkami w zakresie prowadzenia spraw w trybie uproszczonym. To oznacza, że w ten sposób będą prowadzone w zasadzie wszystkie sprawy. Oczywiście te poniżej 20 000 zł. Powinny one trwać zdecydowanie krócej.

“W postępowaniu uproszczonym rozpoznaje się sprawy o świadczenie, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia z rękojmi lub gwarancji – jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.

W wielu sprawach nie będzie potrzeby powzięcia wiadomości specjalnych. Niepotrzebne będzie więc powołanie biegłych sądowych. Sąd może wydać wyrok na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy.

W trybie uproszczonym rozpoznawane będą sprawy do 20 000 zł. Ale to i tak znaczący wolumen.

Uważam więc, że zmiana przepisów postępowania uproszczonego to spory plus. Sprawy sądowe powinny trwać krócej. Oczywiście te do 20 000 zł.

Piotr Stosio

Radca Prawny


SSK Radcowie Prawni

Już niedługo wejdą w życie kolejne zmiany w postępowaniu cywilnych. Wśród wszystkich modyfikacji istotnych dla przedsiębiorców równie kluczowe jak wysokość opłat sądowych będą zeznania świadków w postępowaniu gospodarczym i ograniczenia z nimi związane.

Jedną z nowości procedury cywilnej będą zeznania złożone na piśmie w formie oświadczenia. Z punktu widzenia przedsiębiorców ważniejsze będą jednak zeznania świadków w postępowaniu gospodarczym. Zgodnie z nowym artykułem 45810 Kodeksu Postępowania Cywilnego dowód z zeznań świadków sąd może dopuścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Powyższy przepis to kolejny etap ograniczenia postępowania dowodowego w sprawach gospodarczych.

Zeznania świadków w postępowaniu gospodarczym

W zwykłym postępowaniu cywilnym Sąd powinien dopuścić dowód z zeznań świadków podobnie jak każdy inny. Inaczej będzie z tym dowodem w postępowaniu gospodarczym. Znacznie ważniejsze będą dowody z dokumentów czy z opinii biegłych sądowych.

To o tyle istotne, że wiele sporów sądowych, zwłaszcza w sprawach dotyczących robót budowlanych, opartych jest na zeznaniach świadków (protokoły odbioru, obmiary i inne). W praktyce wskazany przeze mnie powyżej przepis powinien być rozumiany w ten sposób, że Sąd rozważy dopuszczenie dowód z zeznań świadków dopiero w sytuacji, gdy pozostaną niewyjaśnione fakty. Takie, które będą istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jako że dowód z zeznań świadków będzie miał charakter pomocniczy, przedsiębiorcy już teraz powinni zadbać, aby wszystkie czynności dokumentować. Wówczas będą mieli pewność co do dopuszczenia takiego dowodu w ewentualnym sporze. Postępowanie gospodarcze wchodzi w życie 7 listopada 2019 r.

Piotr Stosio

Radca Prawny

SSK Radcowie Prawni

_____________________________________________________________________________

W najbliższych tygodniach przygotujemy szereg tekstów dotyczących zmian w procedurze cywilnej.

Jeszcze nie umilkły głosy o zmianach w postępowaniu cywilnym, a już zakończyła się kolejna procedura ustawodawcza dotycząca przedsiębiorców. Prezydent w pierwszych dniach sierpnia podpisał ustawę o zatorach płatniczych. To kolejny projekt mający istotne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorców.

Co jest celem ustawy? Jak sama nazwa wskazuje – ograniczenie zatorów płatniczych wpływająca na sytuację ekonomiczną polskich przedsiębiorstw.

Ustawa o zatorach płatniczych

Co się zmieni?

Przede wszystkim skrócono terminy zapłaty w transakcjach handlowych do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury w sytuacji, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny. Natomiast gdy dłużnikiem będzie duża firma a wierzycielem mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, bądź średni przedsiębiorca – będzie to 60 dni,

Jakie jeszcze zmiany nas czekają?

  • Zmienią się przepisy dotyczące wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym.
  • Przedsiębiorcy łatwiej uzyskają zabezpieczenie w postępowaniu cywilnym w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych. Nie będą musieli wykazywać interesu prawnego w dochodzeniu roszczeń do wysokości 75 000 zł.
  • Zmienią się przepisy podatkowe.
  • Za czyn nieuczciwej konkurencji będzie uznawane nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi.
  • Duże przedsiębiorstwa będą miały obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie składane się w formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia.
  • Zmianie ulegnie również rekompensata za koszty odzyskiwania należności, która od 40 do 100 euro.
  • Podniesiona zostanie także wysokość odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych.

Celem ustawy jest wzmocnienie pozycji wierzycieli. To coś nowego, ponieważ ostatnie zmiany ustawodawcze zmierzały w drugą stronę, choćby poprzez skrócenie terminów przedawnienia roszczeń. Według statystyk powoływanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nawet 80% polskich przedsiębiorców nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie. Ustawa wejdzie w życie już za kilka miesięcy – 1 stycznia 2020 r.

_______________

Radca Prawny
Piotr Stosio

SSK Radcowie Prawni

W najbliższym czasie przygotujemy szereg tekstów dotyczących zmian w procedurze cywilnej.