Już niedługo wejdą w życie kolejne zmiany w postępowaniu cywilnych. Wśród wszystkich modyfikacji istotnych dla przedsiębiorców równie kluczowe jak wysokość opłat sądowych będą zeznania świadków w postępowaniu gospodarczym i ograniczenia z nimi związane.

Jedną z nowości procedury cywilnej będą zeznania złożone na piśmie w formie oświadczenia. Z punktu widzenia przedsiębiorców ważniejsze będą jednak zeznania świadków w postępowaniu gospodarczym. Zgodnie z nowym artykułem 45810 Kodeksu Postępowania Cywilnego dowód z zeznań świadków sąd może dopuścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Powyższy przepis to kolejny etap ograniczenia postępowania dowodowego w sprawach gospodarczych.

Zeznania świadków w postępowaniu gospodarczym

W zwykłym postępowaniu cywilnym Sąd powinien dopuścić dowód z zeznań świadków podobnie jak każdy inny. Inaczej będzie z tym dowodem w postępowaniu gospodarczym. Znacznie ważniejsze będą dowody z dokumentów czy z opinii biegłych sądowych.

To o tyle istotne, że wiele sporów sądowych, zwłaszcza w sprawach dotyczących robót budowlanych, opartych jest na zeznaniach świadków (protokoły odbioru, obmiary i inne). W praktyce wskazany przeze mnie powyżej przepis powinien być rozumiany w ten sposób, że Sąd rozważy dopuszczenie dowód z zeznań świadków dopiero w sytuacji, gdy pozostaną niewyjaśnione fakty. Takie, które będą istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jako że dowód z zeznań świadków będzie miał charakter pomocniczy, przedsiębiorcy już teraz powinni zadbać, aby wszystkie czynności dokumentować. Wówczas będą mieli pewność co do dopuszczenia takiego dowodu w ewentualnym sporze. Postępowanie gospodarcze wchodzi w życie 7 listopada 2019 r.

Piotr Stosio

Radca Prawny

SSK Radcowie Prawni

_____________________________________________________________________________

W najbliższych tygodniach przygotujemy szereg tekstów dotyczących zmian w procedurze cywilnej.

Jedną z podstawowych rzeczy na jakie należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia swojej działalności gospodarczej jest jej zakres. Jest to o tyle istotne z punktu widzenia ubezpieczonego przedsiębiorcy, że sam wybiera zakres ryzyka przyjętego do ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczyciela.

Przedsiębiorcy coraz częściej wykupują ubezpieczenie OC działalności gospodarczej. Zakres działalności przyjętej do ubezpieczenia wskazuje się we wniosku ubezpieczającego o zawarcie umowy ubezpieczenia. Jest to ta część umowy, na której lepiej nie oszczędzać, gdyż – pomimo chwilowej korzyści w postaci niższej składki – w wyniku szkody może przynieść dodatkowe koszty w postaci obowiązku pokrycia całości szkody.

Dlatego najlepiej w miejscu działalności przyjętej do ubezpieczenia wskazać całość prowadzonej działalności zgodnie z kodem PKD. Gdy cała taka działalność jest wymieniona w KRS lub CEIDG, możliwe jest także wskazanie jej poprzez odesłanie do tych rejestrów. Uchroni to ubezpieczonego od nieprzyjemności w postaci obowiązku naprawienia szkody nieobjętej zakresem ubezpieczenia.

Przykładowo można wskazać, że prowadząc restaurację z opcją cateringu, powinno się przyjąć do ubezpieczenia obie te działalności (PKD 56.10.A – restauracja oraz 56.21.Z – catering).

Ubezpieczenie tylko cateringu spowoduje, możliwość powstania obowiązku naprawienia szkody doznanej przez klienta restauracji, który poślizgnął się na rozlanej wodzie. W takiej sytuacji ubezpieczyciel odmówi uznania szkody i udzielenia ochrony z powodu braku świadczenia ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Kolejną kwestią ważną przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej są wyłączenia oraz możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka. Należy pamiętać, że zatrudniając pracowników warto także ubezpieczyć się od szkód doznanych przez pracowników podczas pracy. Brak objęcia pracowników ochroną świadczoną przez ubezpieczyciela spowoduje konieczność naprawienia szkody poszkodowanemu pracownikowi, co może powodować znaczne koszty w sytuacji np. skomplikowanego złamania.

W zależności od charakteru prowadzonej działalności, należy objąć zakresem ubezpieczenia także inne ryzyka mogące spowodować szkodę, np. wózki widłowe czy działania wykonywane przez podwykonawców.

Warto zwrócić także uwagę na sumę ubezpieczenia w poszczególnych rodzajach szkód. Suma ubezpieczenia stanowi kwotę określoną w pieniądzu do której wysokości odpowiada ubezpieczyciel, a ubezpieczony jest wolny od odpowiedzialności. W sytuacji jej wyczerpania, wszystkie koszty przewyższające te sumę jest zobowiązany pokryć ubezpieczony. Im wyższa jest suma ubezpieczenia, tym wyższa jest składka, jednakże nie warto na tej sumie przesadnie oszczędzać. Suma ta powinna być dopasowana do charakteru prowadzonej działalności, jej zakresu terytorialnego oraz możliwości wystąpienia szkód u osób trzecich jak i własnych pracowników. Przykładowo suma w wysokości 10 000 zł może nie wystarczyć przy prostym złamaniu kości ręki. Przy większych przedsiębiorstwach albo działalnościach w szczególności narażonych na możliwość wystąpienia szkody np. przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników, zasadne jest ustalenie sumy ubezpieczenia na odpowiednio wysokim pułapie.

Jest to o tyle istotne, że już dzisiaj można nabyć ubezpieczenie OC działalności gospodarczej o wartości kilkuset tysięcy złotych za 300-400 zł składki ubezpieczeniowej. Celem jak najlepszego i najbardziej kompletnego ubezpieczenia się od wszelkich ryzyk warto skorzystać z porady doświadczonych prawników.

Radca Prawny

Bartosz Kubiak

Prezydent podpisał niedawno ustawę zmieniającą kodeks postępowania cywilnego, co oznacza że niedługo zmiany wejdą w życie. Co ważne, w kontekście prowadzonego przez nas serwisu powrócą przepisy szczególne dotyczące sporów sądowych między przedsiębiorcami. To akurat będzie przedmiotem oddzielnego wpisu. Wprowadzone zostają natomiast nowe opłaty sądowe w sprawach cywilnych.

Szacuje się, że poprawionych zostanie ok. 20% wszystkich przepisów. Zmian w postępowaniu cywilnym jest więc dużo. Znaczna ich część dotyczy ustawy o kosztach sądowych.

Nowe opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Przede wszystkim zmianie ulegnie sposób uiszczenia opłat sądowych. Do spraw do wysokości przedmiotu sporu w kwocie do 20 000 zł zastosowanie mieć będą opłaty stałe.

Do 500 złotych – w kwocie 30 złotych.
Ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych.
Ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych.
Ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych.
Ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych.
Ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych.
Ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

A więc przy sprawie o 16 000 zł opłata wyniesie 1 000 zł, podczas gdy do tej pory byłaby to kwota 800 zł. Opłaty będą więc nieco wyższe. Powyżej 20 000 zł zastosowanie mieć będzie natomiast opłata stosunkowa stanowiąca 5% wartości przedmiotu sporu.

Co jeszcze się zmieni?

Maksymalna opłata ulegnie natomiast zwiększeniu ze 100 000 zł do 200 000 zł. Opłacie w kwocie 100 zł podlegać będzie także wniosek o wezwanie na rozprawę świadka, w sytuacji gdy zostanie on złożony po zatwierdzeniu rozprawy. Zwiększą się również koszty wydania kopii dokumentu, które będą wynosić 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

Pozytywną zmianą jest również wprowadzenie obowiązkowej opłaty od pisma procesowego rozszerzającego powództwo, które traktowane będzie poniekąd jako nowy pozew. Do tej pory istniała pewna luka pozwalająca na rozliczenie opłaty sądowej po zakończeniu sądowego. W przypadku braku środków na opłatę sądową wystarczyło wnieść pozew na przykład na 1 000 zł i zapłacić 50 zł opłaty sądowej, a następnie rozszerzyć powództwo do 60 000 zł, nie ponosząc żadnych kosztów. W najbliższym czasie powyższe ulegnie zmianie.

W najbliższym czasie przygotujemy szereg tekstów dotyczących zmian w procedurze cywilnej.

__________

Radca Prawny
Piotr Stosio

SSK Radcowie Prawni