Coraz więcej nowych obowiązków rejestrowych spoczywa na przedsiębiorcach, w tym prowadzących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszam do przeczytania nowego tekstu: beneficjent rzeczywisty w spółce.

Od dnia 13 października 2019 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek muszą wykonać nowe obowiązki rejestrowe. Należy zgłosić beneficjenta rzeczywistego. Powstał bowiem nowy rejestr – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Sankcja za brak zgłoszenia jest pokaźna. To kara nawet do 1 mln złotych.

Obowiązek dotyczy:

Beneficjent rzeczywisty w spółce

Warto pamiętać, że to na spółce spoczywa obowiązek zgłoszenia do rejestru danych beneficjenta rzeczywistego spółki.

A konkretnie odpowiedzialna za zgłoszenie spółki do rejestru jest osoba uprawniona do reprezentacji spółki. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością będzie to zarząd.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Najczęściej beneficjentem rzeczywistym będzie osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej.

W przypadku spółek zarejestrowanych przed 13 października 2019 r. termin zgłoszenia to 13 kwietnia 2020 r. Natomiast nowe spółki już w chwili rejestracji mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu.


Piotr Stosio

Radca Prawny

SSK Radcowie Prawni

Kończąc swoją działalność wspólnicy spółki jawnej nie zawsze muszą przeprowadzać kosztowną procedurę likwidacji spółki. Jeżeli tylko wspólnicy potrafią się porozumieć – wystarczyć może rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacji po podjęciu jednomyślnej uchwały przez wspólników.

Powodów rozwiązania spółki jawnej może być wiele. Wśród nich przyjmuje się:

1) Przyczyny przewidziane w umowie spółki.

2) Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników.

3) Ogłoszenie upadłości spółki.

4) Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości.

5) Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika.

6) Prawomocne orzeczenie sądu.

Zasadą jest przeprowadzenie likwidacji, chyba że wspólnicy zdecydują inaczej i podejmą jednomyślną uchwałę o rozwiązaniu spółki bez likwidacji. Dlaczego to tak ważne? Nie trzeba powoływać likwidatorów, przeprowadzać bilansu spółki, ani wszelkich innych pozostałych czynności likwidacyjnych, w tym także ściąganiu wierzytelności spółki i upłynnianiu majątku.

Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacji

Wystarczy jednomyślna uchwała wspólników. Co powinno się w niej znaleźć? Przede wszystkim podział majątku spółki pomiędzy wspólników, a także informacja o jej zobowiązaniach, najlepiej ze wskazaniem, którzy wspólnicy za nie odpowiadają.

Ale to nie wszystko, potrzebna jest też druga uchwała – o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów spółki.

Potem można złożyć wniosek o wykreśleniu spółki jawnej z rejestru, do którego dodać należy oświadczenie  o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności. Pozwoli to zamknąć spółkę znacznie szybciej niż przy przeprowadzeniu likwidacji. Warto pamiętać, że opłaty za wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców wynoszą 400 zł.

__________

Radca Prawny
Piotr Stosio

SSK Radcowie Prawni

W najbliższym czasie przygotujemy szereg tekstów dotyczących zmian w procedurze cywilnej.