Na tę uchwałę czekało wielu przedsiębiorców. Zwłaszcza tych prowadzących firmy budowlane. Uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów jest już znana. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.

Orzeczenie Sądu Najwyższego w szczególności dotyczy wykonawców, którzy z różnych przyczyn odstępowali od zawartej umowy, np. w sytuacji braku płatności w terminie w umowie o roboty budowlane. W umowie poza możliwością zaprzestania wykonywania prac mieli oni zagwarantowaną karę umowną za odstąpienie od umowy z winy drugiej strony. Postanowienia takie zabezpieczały interesy wykonawców, którzy nie otrzymywali wynagrodzenia przez określony czas.

Kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2019 r. o sygn. III CZP 3/19 jest następująca.

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.

Sąd Najwyższy uznał, że roszczenie to ma charakter pieniężny, a przy takich roszczeniach kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy jest po prostu niedopuszczalna. Do tej pory orzecznictwo sądowe w tym zakresie było bardzo niejednolite.

I choć sprawy sądowe powinny trwać niekiedy krócej, orzeczenie jest oczywiście bardzo niekorzystne dla wykonawców. W konsekwencji powinni oni inaczej obecnie zabezpieczać swoje interesy i zadbać o swoje roszczenia.

Postanowienie to było popularne w wielu umowach. Wydaje się, że w takim przypadku wykonawcy będą musieli wykazywać poniesione szkody i występować z pozwami o odszkodowanie.

Piotr Stosio

Radca Prawny


SSK Radcowie Prawni

Od 21 sierpnia 2019 r. zmieniają się opłaty sądowe w sprawach cywilnych. Stracą ugodowo nastawieni przedsiębiorcy, bowiem znacznie zdrożeje opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Procedura próby ugodowej przed wystąpieniem z pozwem sądowym była popularną metodą na przerwanie biegu przedawnienia. Zwykle posiedzenia sądowe w takich sprawach trwały nie dłużej niż 10 minut. Sąd szybko ustalał, że przeciwnik wniosku nie chce zawarcia ugody, a już z pewnością nie na takich warunkach.

Czasem jednak do zawarcia ugody dochodziło. Teraz będzie o to znacznie trudniej, bo znacząco wzrastają opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Do tej pory była to kwota 40 zł w sprawach o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych. A gdy wartość przedmiotu sporu przekraczała 10 000 zł opłata stała wynosiła 300 zł.

Od 21 sierpnia 2019 r. przedsiębiorcy chcący wnieść wniosek o zawezwanie do próby ugodowej będą musieli zapłacić 1% wartości przedmiotu sporu. To duży wzrost. Na przykład przy sprawie o 250 000 zł opłata wyniesie dokładnie 2 500 zł, podczas gdy do tej pory wynosiła 300 zł.

__________

Radca Prawny
Piotr Stosio

SSK Radcowie Prawni

W najbliższym czasie przygotujemy szereg tekstów dotyczących zmian w procedurze cywilnej.

Prezydent podpisał niedawno ustawę zmieniającą kodeks postępowania cywilnego, co oznacza że niedługo zmiany wejdą w życie. Co ważne, w kontekście prowadzonego przez nas serwisu powrócą przepisy szczególne dotyczące sporów sądowych między przedsiębiorcami. To akurat będzie przedmiotem oddzielnego wpisu. Wprowadzone zostają natomiast nowe opłaty sądowe w sprawach cywilnych.

Szacuje się, że poprawionych zostanie ok. 20% wszystkich przepisów. Zmian w postępowaniu cywilnym jest więc dużo. Znaczna ich część dotyczy ustawy o kosztach sądowych.

Nowe opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Przede wszystkim zmianie ulegnie sposób uiszczenia opłat sądowych. Do spraw do wysokości przedmiotu sporu w kwocie do 20 000 zł zastosowanie mieć będą opłaty stałe.

Do 500 złotych – w kwocie 30 złotych.
Ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych.
Ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych.
Ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych.
Ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych.
Ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych.
Ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

A więc przy sprawie o 16 000 zł opłata wyniesie 1 000 zł, podczas gdy do tej pory byłaby to kwota 800 zł. Opłaty będą więc nieco wyższe. Powyżej 20 000 zł zastosowanie mieć będzie natomiast opłata stosunkowa stanowiąca 5% wartości przedmiotu sporu.

Co jeszcze się zmieni?

Maksymalna opłata ulegnie natomiast zwiększeniu ze 100 000 zł do 200 000 zł. Opłacie w kwocie 100 zł podlegać będzie także wniosek o wezwanie na rozprawę świadka, w sytuacji gdy zostanie on złożony po zatwierdzeniu rozprawy. Zwiększą się również koszty wydania kopii dokumentu, które będą wynosić 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

Pozytywną zmianą jest również wprowadzenie obowiązkowej opłaty od pisma procesowego rozszerzającego powództwo, które traktowane będzie poniekąd jako nowy pozew. Do tej pory istniała pewna luka pozwalająca na rozliczenie opłaty sądowej po zakończeniu sądowego. W przypadku braku środków na opłatę sądową wystarczyło wnieść pozew na przykład na 1 000 zł i zapłacić 50 zł opłaty sądowej, a następnie rozszerzyć powództwo do 60 000 zł, nie ponosząc żadnych kosztów. W najbliższym czasie powyższe ulegnie zmianie.

W najbliższym czasie przygotujemy szereg tekstów dotyczących zmian w procedurze cywilnej.

__________

Radca Prawny
Piotr Stosio

SSK Radcowie Prawni