Już niedługo wejdą w życie kolejne zmiany w postępowaniu cywilnych. Wśród wszystkich modyfikacji istotnych dla przedsiębiorców równie kluczowe jak wysokość opłat sądowych będą zeznania świadków w postępowaniu gospodarczym i ograniczenia z nimi związane.

Jedną z nowości procedury cywilnej będą zeznania złożone na piśmie w formie oświadczenia. Z punktu widzenia przedsiębiorców ważniejsze będą jednak zeznania świadków w postępowaniu gospodarczym. Zgodnie z nowym artykułem 45810 Kodeksu Postępowania Cywilnego dowód z zeznań świadków sąd może dopuścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Powyższy przepis to kolejny etap ograniczenia postępowania dowodowego w sprawach gospodarczych.

Zeznania świadków w postępowaniu gospodarczym

W zwykłym postępowaniu cywilnym Sąd powinien dopuścić dowód z zeznań świadków podobnie jak każdy inny. Inaczej będzie z tym dowodem w postępowaniu gospodarczym. Znacznie ważniejsze będą dowody z dokumentów czy z opinii biegłych sądowych.

To o tyle istotne, że wiele sporów sądowych, zwłaszcza w sprawach dotyczących robót budowlanych, opartych jest na zeznaniach świadków (protokoły odbioru, obmiary i inne). W praktyce wskazany przeze mnie powyżej przepis powinien być rozumiany w ten sposób, że Sąd rozważy dopuszczenie dowód z zeznań świadków dopiero w sytuacji, gdy pozostaną niewyjaśnione fakty. Takie, które będą istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jako że dowód z zeznań świadków będzie miał charakter pomocniczy, przedsiębiorcy już teraz powinni zadbać, aby wszystkie czynności dokumentować. Wówczas będą mieli pewność co do dopuszczenia takiego dowodu w ewentualnym sporze. Postępowanie gospodarcze wchodzi w życie 7 listopada 2019 r.

Piotr Stosio

Radca Prawny

SSK Radcowie Prawni

_____________________________________________________________________________

W najbliższych tygodniach przygotujemy szereg tekstów dotyczących zmian w procedurze cywilnej.

Od 21 sierpnia 2019 r. zmieniają się opłaty sądowe w sprawach cywilnych. Stracą ugodowo nastawieni przedsiębiorcy, bowiem znacznie zdrożeje opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Procedura próby ugodowej przed wystąpieniem z pozwem sądowym była popularną metodą na przerwanie biegu przedawnienia. Zwykle posiedzenia sądowe w takich sprawach trwały nie dłużej niż 10 minut. Sąd szybko ustalał, że przeciwnik wniosku nie chce zawarcia ugody, a już z pewnością nie na takich warunkach.

Czasem jednak do zawarcia ugody dochodziło. Teraz będzie o to znacznie trudniej, bo znacząco wzrastają opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Do tej pory była to kwota 40 zł w sprawach o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych. A gdy wartość przedmiotu sporu przekraczała 10 000 zł opłata stała wynosiła 300 zł.

Od 21 sierpnia 2019 r. przedsiębiorcy chcący wnieść wniosek o zawezwanie do próby ugodowej będą musieli zapłacić 1% wartości przedmiotu sporu. To duży wzrost. Na przykład przy sprawie o 250 000 zł opłata wyniesie dokładnie 2 500 zł, podczas gdy do tej pory wynosiła 300 zł.

__________

Radca Prawny
Piotr Stosio

SSK Radcowie Prawni

W najbliższym czasie przygotujemy szereg tekstów dotyczących zmian w procedurze cywilnej.