Jeszcze nie umilkły głosy o zmianach w postępowaniu cywilnym, a już zakończyła się kolejna procedura ustawodawcza dotycząca przedsiębiorców. Prezydent w pierwszych dniach sierpnia podpisał ustawę o zatorach płatniczych. To kolejny projekt mający istotne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorców.

Co jest celem ustawy? Jak sama nazwa wskazuje – ograniczenie zatorów płatniczych wpływająca na sytuację ekonomiczną polskich przedsiębiorstw.

Ustawa o zatorach płatniczych

Co się zmieni?

Przede wszystkim skrócono terminy zapłaty w transakcjach handlowych do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury w sytuacji, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny. Natomiast gdy dłużnikiem będzie duża firma a wierzycielem mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, bądź średni przedsiębiorca – będzie to 60 dni,

Jakie jeszcze zmiany nas czekają?

  • Zmienią się przepisy dotyczące wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym.
  • Przedsiębiorcy łatwiej uzyskają zabezpieczenie w postępowaniu cywilnym w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych. Nie będą musieli wykazywać interesu prawnego w dochodzeniu roszczeń do wysokości 75 000 zł.
  • Zmienią się przepisy podatkowe.
  • Za czyn nieuczciwej konkurencji będzie uznawane nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi.
  • Duże przedsiębiorstwa będą miały obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie składane się w formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia.
  • Zmianie ulegnie również rekompensata za koszty odzyskiwania należności, która od 40 do 100 euro.
  • Podniesiona zostanie także wysokość odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych.

Celem ustawy jest wzmocnienie pozycji wierzycieli. To coś nowego, ponieważ ostatnie zmiany ustawodawcze zmierzały w drugą stronę, choćby poprzez skrócenie terminów przedawnienia roszczeń. Według statystyk powoływanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nawet 80% polskich przedsiębiorców nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie. Ustawa wejdzie w życie już za kilka miesięcy – 1 stycznia 2020 r.

_______________

Radca Prawny
Piotr Stosio

SSK Radcowie Prawni

W najbliższym czasie przygotujemy szereg tekstów dotyczących zmian w procedurze cywilnej.