Jak już pisaliśmy, w styczniu wchodzi ustawa o zatorach płacowych. Jej celem jest wzmocnienie sytuacji wierzycieli. Co istotne dla nich, będą mogli otrzymać nawet 100 euro zamiast 40 za nieterminową płatność, jak było do tej pory.

O co w zasadzie chodzi. Od wielu lat funkcjonuje ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z nią wierzycielowi, który nie otrzymał zapłaty w terminie przysługuje uprawnienie w postacie otrzymania dodatkowych 40 euro od dłużnika.

Aby skorzystać z tego uprawnienia wystarczy spełnić łącznie trzy warunki:

 • Zaległość wynika z umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcami.
 • Dłużnik (kontrahent) nie zapłacił w terminie (albo w ogóle nie zapłacił, bądź też zrobił to, ale po terminie).
 • Wierzyciel podjął choć minimalne działania windykacyjne, choćby wysłał wezwanie do zapłaty.

Nawet 100 euro zamiast 40 za nieterminową płatność

Od 1 stycznia zmianie ulegną kwoty, jakie należeć będą się wierzycielom, będzie to nawet 100 euro zamiast 40 za nieterminową płatność.

Koszty, jakie należeć będą się wierzycielom przedstawiają się następująco:

 • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych.
 • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych.
 • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Ciekawy jest też art. 10 ust. 2 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, który obowiązuje od jakiegoś czasu. Zgodnie z nim:

“Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

Warto w tym zakresie pamiętać, że możesz jako przedsiębiorca odzyskać koszty wynagrodzenia kancelarii prawnej, jaką zatrudniłeś do dochodzenia wierzytelności. Muszą być to jednak koszty uzasadnione.

W każdym razie wprowadzone przepisy wzmacniają pozycję wierzycieli w obrocie handlowym.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny
Piotr Stosio

SSK Radcowie Prawni

Już niedługo wejdą w życie kolejne zmiany w postępowaniu cywilnych. Wśród wszystkich modyfikacji istotnych dla przedsiębiorców równie kluczowe jak wysokość opłat sądowych będą zeznania świadków w postępowaniu gospodarczym i ograniczenia z nimi związane.

Jedną z nowości procedury cywilnej będą zeznania złożone na piśmie w formie oświadczenia. Z punktu widzenia przedsiębiorców ważniejsze będą jednak zeznania świadków w postępowaniu gospodarczym. Zgodnie z nowym artykułem 45810 Kodeksu Postępowania Cywilnego dowód z zeznań świadków sąd może dopuścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Powyższy przepis to kolejny etap ograniczenia postępowania dowodowego w sprawach gospodarczych.

Zeznania świadków w postępowaniu gospodarczym

W zwykłym postępowaniu cywilnym Sąd powinien dopuścić dowód z zeznań świadków podobnie jak każdy inny. Inaczej będzie z tym dowodem w postępowaniu gospodarczym. Znacznie ważniejsze będą dowody z dokumentów czy z opinii biegłych sądowych.

To o tyle istotne, że wiele sporów sądowych, zwłaszcza w sprawach dotyczących robót budowlanych, opartych jest na zeznaniach świadków (protokoły odbioru, obmiary i inne). W praktyce wskazany przeze mnie powyżej przepis powinien być rozumiany w ten sposób, że Sąd rozważy dopuszczenie dowód z zeznań świadków dopiero w sytuacji, gdy pozostaną niewyjaśnione fakty. Takie, które będą istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jako że dowód z zeznań świadków będzie miał charakter pomocniczy, przedsiębiorcy już teraz powinni zadbać, aby wszystkie czynności dokumentować. Wówczas będą mieli pewność co do dopuszczenia takiego dowodu w ewentualnym sporze. Postępowanie gospodarcze wchodzi w życie 7 listopada 2019 r.

Piotr Stosio

Radca Prawny

SSK Radcowie Prawni

_____________________________________________________________________________

W najbliższych tygodniach przygotujemy szereg tekstów dotyczących zmian w procedurze cywilnej.

Jeszcze nie umilkły głosy o zmianach w postępowaniu cywilnym, a już zakończyła się kolejna procedura ustawodawcza dotycząca przedsiębiorców. Prezydent w pierwszych dniach sierpnia podpisał ustawę o zatorach płatniczych. To kolejny projekt mający istotne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorców.

Co jest celem ustawy? Jak sama nazwa wskazuje – ograniczenie zatorów płatniczych wpływająca na sytuację ekonomiczną polskich przedsiębiorstw.

Ustawa o zatorach płatniczych

Co się zmieni?

Przede wszystkim skrócono terminy zapłaty w transakcjach handlowych do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury w sytuacji, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny. Natomiast gdy dłużnikiem będzie duża firma a wierzycielem mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, bądź średni przedsiębiorca – będzie to 60 dni,

Jakie jeszcze zmiany nas czekają?

 • Zmienią się przepisy dotyczące wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym.
 • Przedsiębiorcy łatwiej uzyskają zabezpieczenie w postępowaniu cywilnym w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych. Nie będą musieli wykazywać interesu prawnego w dochodzeniu roszczeń do wysokości 75 000 zł.
 • Zmienią się przepisy podatkowe.
 • Za czyn nieuczciwej konkurencji będzie uznawane nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi.
 • Duże przedsiębiorstwa będą miały obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie składane się w formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia.
 • Zmianie ulegnie również rekompensata za koszty odzyskiwania należności, która od 40 do 100 euro.
 • Podniesiona zostanie także wysokość odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych.

Celem ustawy jest wzmocnienie pozycji wierzycieli. To coś nowego, ponieważ ostatnie zmiany ustawodawcze zmierzały w drugą stronę, choćby poprzez skrócenie terminów przedawnienia roszczeń. Według statystyk powoływanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nawet 80% polskich przedsiębiorców nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie. Ustawa wejdzie w życie już za kilka miesięcy – 1 stycznia 2020 r.

_______________

Radca Prawny
Piotr Stosio

SSK Radcowie Prawni

W najbliższym czasie przygotujemy szereg tekstów dotyczących zmian w procedurze cywilnej.