Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy. To kolejny obowiązek dla dużych firm. Co to dokładnie oznacza i gdzie należy takie oświadczenie złożyć? Zapraszam do przeczytania tekstu.

O zmianach dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2020 r. już pisałem. Weszła bowiem ustawa o zatorach płatniczych, zmieniły się między innymi rekompensaty za nieterminową płatność, wynoszące obecnie do 100 euro.

Wprowadzono również obowiązek składania oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Kim w ogólne jest duży przedsiębiorca, który powinien złożyć takie oświadczenie? To podmiot, który nie jest małym, średnim przedsiębiorcą, ani też mikroprzedsiębiorcą.

A dodatkowo zatrudnia co najmniej 250 pracowników lub którego roczny obrót przekracza 50 milionów euro (ewentualnie roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów euro). Musi zostać spełniony co najmniej jeden z tych warunków. To zasada, niemniej czasem mogą pojawić się problemy z ustaleniem, czy przedsiębiorca ma charakter dużego, ale to temat na inny tekst.

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie statusie dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie składane się w formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia. Założeniem wprowadzonego przepisu do ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych jest poinformowanie kontrahenta o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Dlaczego to istotne? Bo zgodnie z nowymi regulacjami termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca.

Co jeszcze czeka dużych przedsiębiorców? Będą mieć obowiązek składania do ministerstwa do spraw gospodarki sprawozdań o terminach zapłaty stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym. Ten obowiązek również może rodzić pewne problemy.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

Piotr Stosio

Radca Prawny

SSK Radcowie Prawni

Jeszcze nie umilkły głosy o zmianach w postępowaniu cywilnym, a już zakończyła się kolejna procedura ustawodawcza dotycząca przedsiębiorców. Prezydent w pierwszych dniach sierpnia podpisał ustawę o zatorach płatniczych. To kolejny projekt mający istotne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorców.

Co jest celem ustawy? Jak sama nazwa wskazuje – ograniczenie zatorów płatniczych wpływająca na sytuację ekonomiczną polskich przedsiębiorstw.

Ustawa o zatorach płatniczych

Co się zmieni?

Przede wszystkim skrócono terminy zapłaty w transakcjach handlowych do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury w sytuacji, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny. Natomiast gdy dłużnikiem będzie duża firma a wierzycielem mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, bądź średni przedsiębiorca – będzie to 60 dni,

Jakie jeszcze zmiany nas czekają?

  • Zmienią się przepisy dotyczące wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym.
  • Przedsiębiorcy łatwiej uzyskają zabezpieczenie w postępowaniu cywilnym w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych. Nie będą musieli wykazywać interesu prawnego w dochodzeniu roszczeń do wysokości 75 000 zł.
  • Zmienią się przepisy podatkowe.
  • Za czyn nieuczciwej konkurencji będzie uznawane nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi.
  • Duże przedsiębiorstwa będą miały obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie składane się w formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia.
  • Zmianie ulegnie również rekompensata za koszty odzyskiwania należności, która od 40 do 100 euro.
  • Podniesiona zostanie także wysokość odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych.

Celem ustawy jest wzmocnienie pozycji wierzycieli. To coś nowego, ponieważ ostatnie zmiany ustawodawcze zmierzały w drugą stronę, choćby poprzez skrócenie terminów przedawnienia roszczeń. Według statystyk powoływanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nawet 80% polskich przedsiębiorców nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie. Ustawa wejdzie w życie już za kilka miesięcy – 1 stycznia 2020 r.

_______________

Radca Prawny
Piotr Stosio

SSK Radcowie Prawni

W najbliższym czasie przygotujemy szereg tekstów dotyczących zmian w procedurze cywilnej.